Observatie leerling

Om optimaal te kunnen functioneren kan een leerkracht behoefte hebben aan feedback op zijn eigen leerkrachtgedrag met betrekking tot een bepaalde leerling. Met behulp van een observatie kan de leerkracht meer zicht krijgen op zijn eigen handelen en kan hij/zij in staat gesteld worden zijn/haar eigen werkwijze aan te passen.


Een andere mogelijkheid is de overwegend kindgerichte observatie. Deze observatie heeft als doel meer zicht te krijgen op de door school ervaren problematiek van het kind. Samen met de leerkracht zullen naar aanleiding van deze observatie gerichte begeleidingsadviezen geformuleerd worden.

Werkwijze:

 • 1x voorgesprek met leerkracht;
 • 1x observatie met videocamera
 • 1x nabespreking
 • 1x verslag + begeleidingsadviezen


Prijs: € 340,--

Coachingstraject (niet functionerende) leerkracht op maat

Deze vorm van begeleiding geeft de scholen de gelegenheid om leerkrachten die begeleiding te bieden die zij nodig hebben. De begeleiding bestaat uit een aantal gesprekken met de leerkracht eventueel aangevuld met (video)observaties.

Prijs: offerte op maat

Coachingstraject leerkracht

Coaching is een vorm van begeleiding waarin de leerkracht in een bepaalde periode een aantal individuele gesprekken heeft. Samen met de leerkracht worden tijdens de eerste gesprekken een aantal concrete doelen geformuleerd. Vervolgens worden een tweetal observaties uitgevoerd waarin bekeken wordt in hoeverre de leerkracht in staat is om de gestelde doelen te realiseren. Er wordt vanuit gegaan dat de leerkracht de kwaliteiten in zich heeft die hij/zij nodig heeft om de gekozen doelen te realiseren.

Werkwijze:

 • Voorgesprek (formuleren huidige situatie, formuleren gewenste situatie, formuleren plan van aanpak) + verslag;
 • Observatie 1 n.a.v. plan van aanpak;
 • Terugkoppeling observatie(bijstellen plan van aanpak) + verslag;
 • Observatie 2;
 • Terugkoppeling observatie 2 + verslag;
 • Volggesprek


Prijs: € 990,--

Klassenobservatie (observatie n.a.v. implementatie onderwijsvernieuwingen)

Teams maken een keuze om zich verder te ontwikkelen. Daarbij worden keuzes gemaakt om een bepaalde onderwijsvernieuwing in gang te zetten. De implementatie van een dergelijke vernieuwing vraagt extra begeleiding. Deze kan bestaan uit een observatie met een video-opname. Op deze manier kan de leerkracht op zijn eigen handelen reflecteren en kan hem/haar een ‘spiegel' voor gehouden worden.


Werkwijze:

 • 1x observatie
 • 1x nabespreking
 • 1x verslag


Prijs: € 295,--

Consultatieve leerkracht begeleiding

Consultatieve leerkrachtbegeleiding kan worden omschreven als een methode waarin een begeleider samen met een leerkracht de problemen verkent en aanpakt die de leerkracht ervaart rondom leerlingen met leer- en gedragsproblemen.

Werkwijze:

 • 3x gesprek van één uur
 • 3x verslag


Prijs: € 510,--

Werkwijze:

 • 2x gesprek van één uur
 • 2x verslag


Prijs: € 340,--

Responsieve Instructie

Het traject Responsieve Instructie biedt de leerkracht een ondersteuningstraject bij kinderen met werkhoudingsproblemen. Het gebruik van de video als begeleidingsmiddel helpt de leerkracht daar bij te sturen waar de effecten het grootst zijn.

Responsieve Instructie is een aanpak die nadrukkelijk gericht is op de verbetering van de werkhouding van kinderen, waarbij de leerkracht werkt aan het vergroten van de betrokkenheid en de zelfstandigheid van de leerling. Om dit te bereiken biedt de leerkracht affectieve ondersteuning, zodat de leerling zichzelf kan ervaren als een effectieve en zelfstandige oplosser van problemen.

Werkwijze:

 • 1x voorgesprek
 • 2x opname
 • 2x nabespreking
 • 2x verslag


Prijs: € 990,--

School Video Interactie Begeleiding

De video is een bruikbaar instrument om inzicht in het handelen van de leerkracht te krijgen en veranderingen te bewerkstelligen. Hoe reageert de leerling op de leerkracht en hoe reageert de leerkracht op de leerling? Hoe adequater de interactie, hoe groter de kans op een positieve ontwikkelingsgroei. De video-interactiebegeleiding biedt de leerkracht een traject aan, waarbinnen het handelen op sterke punten en op leerpunten wordt geanalyseerd. De beelden helpen de leerkracht om zelf te bepalen waar hij/zij wil bijsturen in zijn/haar eigen handelen. Op deze manier is het effect van de begeleiding het grootst.
Video-interactiebegeleiding kan ingezet worden bij kinderen met gedragsproblemen. Het gaat dan om het aanbrengen van extra accenten, die inspelen op de specifieke ontwikkelings- en of gedragsproblematiek van de leerling.

Werkwijze:

 • 1x voorgesprek
 • 2x opname
 • 2x nabespreking
 • 2x verslag


Prijs: € 990,--

Telefonisch spreekuur

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur rechtstreeks bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op telefoonnummer 06-42720884. U kunt dan terecht voor allerlei vragen met betrekking tot opvoedingsproblemen, de ontwikkeling van uw kind(eren) en verdere zorg. U kunt dan natuurlijk ook vragen stellen over mogelijkheden met betrekking tot de Generalistische Basis GGZ.  Buiten deze tijden kunt u een bericht, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te bellen, dan kunt u gebruik maken van het Contactformulier