Join 

onderwijs & opvoeding

Privacy Statement

Versie 1
Datum: 1 juli 2020

 1. Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Join onderwijs en opvoeding gevestigd aan Vang 5, 4661 TX Halsteren en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 20126052.

 

Verwerking van persoonsgegevens door Join onderwijs en opvoeding

Voor Join onderwijs en opvoeding is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Wij streven ernaar om de privacy van onze klanten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, over verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverlener(s).

 

Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Join onderwijs en opvoeding verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 • het kunnen aanmelden voor het ontvangen van jeugdhulp;
 • het kunnen bieden van adequate hulpverlening;
 • het kunnen geven van informatie over cliënten in geval van overdracht naar collega’s of andere instanties;
 • het kunnen registreren van de vorderingen van de behandeling;
 • het kunnen declareren bij de gemeente;
 • voor kwaliteitsdoeleinden.

 

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in: 

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a Avg)
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b Avg)
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c Avg)
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d Avg)
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e Avg)
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Join onderwijs en opvoeding of van een derde (artikel 6 lid 1sub f Avg)
 • Het verwerken van bijzondere gegevens over gezondheid en BSN (Wmo en Jeugdwet)

U kunt zich tegen deze verwerking verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dit recht vindt u verderop in dit statement.

 

 1. Algemeen

Opgenomen gegevens

De persoonsregistraties kunnen ten hoogste de volgende gegevens categorieën bevatten:

 • NAW-gegevens (voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, noodnummer, e-mailadres, burgerlijke staat).
 • Verwijzer (naam, adres, postcode, plaats).
 • Persoonlijke gegevens (geslacht, levensstijl, gezinssituatie, gedrag).
 • Uniek nationaal identificatienummer (BSN).
 • Beschikkingen (verantwoordelijke gemeente, regio, type beschikking).
 • Gegevens met betrekking tot de moedertaal/meertaligheid.
 • Genetische gegevens (erfelijke problemen).
 • Geluids- en beeldopnamen.
 • Medische gegevens (medische voorgeschiedenis, eerdere zorgverlening, algemene gezondheid).
 • Verslagen (behandelplannen, voortgangs-/evaluatieverslagen).
 • Testresultaten (begin-, tussen- en eindmetingen).
 • Behandeldoelen (doelen m.b.t. de behandeling/het onderzoek).

 

Verplichte verstrekking

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Join onderwijs en opvoeding niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

 

Bewaartermijn dossiers

Volgens de Jeugdwet is de wettelijke bewaartermijn van dossiers 20 jaar na laatste wijziging in dossier. Personeelsgegevens worden twee jaar na beëindiging van het contract vernietigd.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Join onderwijs en opvoeding zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. Personen die namens Join onderwijs en opvoeding toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

 

 1. Rechten en plichten

Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde situaties hebben mensen het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens, bijvoorbeeld wanneer de gegevens mogelijk onjuist zijn of wanneer de verwerking onrechtmatig is. Join onderwijs en opvoeding krijgt dan de tijd om te kijken of de gegevens van de cliënt kloppen. Tot die tijd mogen geen cliëntgegevens verwerkt worden.

Recht om te worden vergeten en om gegevens te laten wissen
Het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Naast het recht om de organisatie te vragen persoonsgegevens te verwijderen kan ook geëist worden dat de organisatie verwijderingen doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van de organisatie hebben gekregen. Het vernietigingsrecht geldt alleen voor gegevens die zijn opgeslagen in het kader van de dossierplicht, zoals intakeverslagen, testuitslagen, correspondentie met de cliënt of de ouders, onderzoeksverslagen en evaluaties. Financiële en administratieve gegevens over de cliënt vallen niet onder het vernietigingsrecht. Het recht op vergetelheid geldt niet voor alle verwerkingen op grond van de Jeugdwet, de WPG, de Wmo 2015 en de WGBO

Klachtrecht
Indien er een klacht is over het gebruik van persoonsgegevens is het streven dat dit in onderling overleg met betrokkenen wordt opgelost. De handelwijze kunt u vinden in het Klachten- en geschillenreglement. Als de klacht niet (in onderling overleg) kan worden opgelost kan de klager dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op informatie
De verantwoordelijke is verplicht voorafgaand aan het verzamelen van persoonsgegevens betrokkene te informeren over:

 • welke persoonsgegevens geregistreerd worden;
 • voor welk doel of doeleinden de gegevens worden verzameld.

Het informeren gebeurt schriftelijk of digitaal. Tijdens het eerste gesprek wordt de informatie mondeling toegelicht.

 

Inzagerecht
Het recht om de organisatie te vragen of deze persoonsgegevens heeft vastgelegd en zo ja, welke. Er hoeft geen reden gegeven te worden voor een inzageverzoek. Het recht op inzage betreft alleen inzage in iemands eigen gegevens. Het recht op inzage van gegevens van minderjarige kinderen kan alleen als iemand gezag heeft.
Werkaantekeningen vallen niet onder het inzagerecht indien ze alleen worden gebruikt als geheugensteuntje (werkaantekeningen). De aantekeningen zijn van tijdelijke aard en de zorgverlener moet ze na afloop vernietigen of alsnog in het dossier opnemen als ze van belang zijn voor een goede zorgverlening. Ze moeten op een veilige plek, apart van het dossier worden bewaard. Worden de aantekeningen opgeslagen in het dossier of verstrekt aan anderen dan heeft degene over wie het gaat ook recht op inzage in deze aantekeningen.

 

Recht op correctie en verwijdering
Het recht om de organisatie te vragen persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Het correctierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee iemand het niet eens is, voor zover deze ter zake doen. Wel mag diegene van de organisatie verwachten dat deze in ieder geval zijn schriftelijke mening toevoegt aan het dossier.
Dat kan vooral een oplossing bieden bij situaties waarbij het om niet objectief vast te stellen feiten gaat.

 

Recht van verzet
Het recht om de organisatie te vragen de persoonsgegevens niet te gebruiken. 

 1. Wie bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn gegevens voor commerciële doeleinden, kan hiertegen verzet aantekenen. Dit verzet wordt altijd gerespecteerd.
 2. Verzet kan ook aangetekend worden vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. In dit geval worden redenen van het verzet besproken met de organisatie.

 

Toegang tot persoonsgegevens
Toegang tot de persoonsgegevens hebben: 

 • direct bij de zorg- of dienstverlening betrokken;
 • administrateur(s).

 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Join onderwijs en opvoeding werkt met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Voor meer informatie klik hier.


Hyperlinks op en naar onze website

De website van Join onderwijs en opvoeding bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Join onderwijs en opvoeding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Join onderwijs en opvoeding worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico.

 

Afsluitend

Vragen

Het staat u uiteraard vrij vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Join onderwijs en opvoeding. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

 

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Join onderwijs en opvoeding. Join onderwijs en opvoeding kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Contactgegevens

Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw dossier kunt u terecht bij uw zorgverlener. Wanneer u bezwaar heeft tegen een bepaalde informatie-uitwisseling kunt u dit aangeven bij uw zorgverlener.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@nulljoinonderwijsenopvoeding.nl , of 0164 239415.

 

error: Content is protected !!