Join

onderwijs & opvoeding

Proces aanmelden en intake

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via de website (contactformulier) of telefonisch (contact). Er wordt dan in eerste instantie een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek kunnen de vragen die u heeft, de problemen die u en uw kind ervaren besproken worden. Er wordt dan besproken op welke manier wij iets voor u en uw kind kunnen betekenen en of wij de juiste instantie voor u zijn. Na dit gesprek kunt u beslissen of u met ons verder wil gaan. Als dat zo is vragen wij u het intakeformulier in te vullen en hebben we een geldige verwijzing nodig, bijvoorbeeld van een huisarts of van het centrum voor Jeugd en Gezin. Wanneer deze documenten binnen zijn, kan de hulp opgestart worden.

 

Bespreking team

De nieuwe aanmelding wordt dan besproken binnen het team en wordt er bekeken wie de aanmelding het best kan oppakken.

 

Formulieren

Door de administratief medewerker worden dan verschillende formulieren naar u toegestuurd met de vraag deze in te vullen en te retourneren. Als deze binnen zijn zal door de onderzoeker/behandelaar met u contact opgenomen worden om verdere afspraken te maken.

 

Intakegesprek

In het eerste gesprek bespreekt de behandelaar/onderzoeker met u de klachten van uw kind. Aan de hand van het gesprek kan er een vervolgintake of (diagnostisch) onderzoek plaatsvinden. Dit is bedoeld om inzicht te krijgen in de factoren die de klacht beïnvloeden.

Er wordt in overleg met u een zorgovereenkomst opgesteld. Deze wordt ondertekend door ouders/verzorgers, cliënt 12 jaar en ouder en de zorgverlener. 

 

Rom-meting/basisdiagnostiek

ROM staat voor Routing Outcome Monitoring, wat inhoudt dat de loop van de begeleiding wordt bewaakt aan de hand van door u of door uw kind ingevulde vragenlijsten. Er wordt gebruik gemaakt van diverse vragenlijsten die de onderzoeker/behandelaar kan gebruiken bij het onderzoeken van de klachten en het verloop ervan tijdens de begeleiding.

 

Vervolg intake/onderzoek

Om een goede diagnose te stellen is het soms nodig een vervolgintake te plannen of nader onderzoek te doen. Tijdens het onderzoek kunnen verschillende psychologische testen en vragenlijsten worden afgenomen. Na het onderzoek worden de resultaten met u besproken en worden afspraken gemaakt over een mogelijke begeleiding.

 

Adviesgesprek hoofdbehandelaar/begeleidingsplan

Op basis van de intake en/of het psycho- diagnostischonderzoek en het praktijkoverleg wordt een advies geformuleerd en met u besproken en vastgelegd in een begeleidingsplan/arrangement, wat we samen met u opstellen en bespreken. In het begeleidingsplan/arrangement staan de doelen waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan doen.

Het eerste gesprek is natuurlijk ook de eerste kennismaking. Het kan gebeuren dat onze zorg toch niet bij u past, dat uw kind klachten heeft die wij niet goed kunnen behandelen of dat er geen ‘klik’ is met de behandelaar. Een goede match is heel belangrijk – de behandelaar vraagt aan u dan ook altijd of uw kind bij hem/haar in begeleiding wilt. Zo niet, kunnen we intern kijken of hij/zij bij een andere collega terecht kan.

 

Begeleiding

Als het mogelijk is worden de afspraken over een langere tijd gepland waarbij we rekening proberen te houden met uw voorkeur.

 

Evaluatiemomenten

Regelmatig kijken we hoe het gaat. Zijn de klachten al verminderd? Zitten we op de goede weg om de opgestelde doelen te halen? Vindt uw kind de begeleiding prettig en zinvol? Er vinden tussendoor regelmatig evaluatiemomenten plaats maar in ieder geval na 6 maanden en van deze wordt dan ook een verslag gemaakt.

Afronding en nazorg

De begeleiding duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang? Dat bespreken we samen bij de start. Indien nodig stellen we dat bij. Door goed te evalueren weten we ook wanneer de begeleiding voldoende heeft opgeleverd om zelf weer verder te kunnen. Of wanneer zwaardere zorg nodig is. In het laatste gesprek bekijken we wat u en uw kind zelf kunnen doen als het in de toekomst even wat minder gaat.

error: Content is protected !!